Show menu

Javni razpis P7-2 2020 COVID mikrokrediti 2020, 2021

19. 10. 2020
Predmet, namen in cilji produkta mikrokrediti Predmet produkta so mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja. 

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije ter zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na gospodarstvo. 

Vlagatelji bodo upravičeni do sredstev programskega območja Kohezijska regija Vzhodna Slovenija in programskega območja Kohezijska regija Zahodna Slovenija. Razporeditev občin in statističnih regij v kohezijski regiji je razvidna na povezavi:
https://podjetniskisklad. si/

Cilji javnega razpisa so: 
– ohranitev delovnih mest, 
– spodbujanje nastanka novih delovnih mest, 
– spodbujanje financiranja projektov in poslovnih procesov gospodarstva, 
omogočiti hiter dostop MSP-jem do ugodnega financiranja, ki se kaže predvsem v: 
– ročnosti kredita, 
– možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita, 
– brez stroškov odobravanja in vodenja, 
– nižjih zavarovalnih zahtevah.

Izvajalec razpisa: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo