Show menu

Javni razpis za razporeditev sredstev FIHO v letu 2021

19. 10. 2020
Predmet razpisa Predmet razpisa je financiranje oziroma sofinanciranje: 
– izvajanja posebnih socialnih programov in storitev invalidskih organizacij ter programov in storitev humanitarnih organizacij za reševanje socialnih stisk in težav oziroma reševanje socialnih potreb posameznikov, 
– delovanja invalidskih in humanitarnih organizacij, 
– naložb v osnovna sredstva invalidskih in humanitarnih organizacij ter njihovo vzdrževanje. 

FIHO ne bo so/financirala tistih storitev, ki spadajo v mrežo javne službe oziroma je njihovo so/financiranje urejeno na drug način oziroma z drugo zakonodajo.

Rok za prijavo Rok za oddajo vlog na razpis je 30 dni po objavi razpisa v Uradnem listu RS. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo vloge oddana na pošto s priporočeno pošiljko. Vloge, ki bodo prispele po preteku razpisnega roka, se ne bodo upoštevale. Če organizacija zaradi razlogov epidemioloških razmer zakonitih zastopnikov organizacije, ne bi mogla pravočasno oddati vloge za sofinanciranje, lahko s pisno prošnjo, ki jo vloži najkasneje sedem dni pred iztekom razpisnega roka, zaprosi za podaljšanje roka, če za to izkaže opravičene razloge. Opravičene razloge iz prejšnjega odstavka mora organizacija izkazati z ustreznimi dokazili (zdravniško potrdilo itd.). Rok se iz opravičenih razlogov podaljša za največ 14 dni. O podaljšanju roka se odloči s sklepom.


Izvajalec razpisa: Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji