Show menu

Obvestilo o zaključku Javnega razpisa za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I.

19. 10. 2020
Na podlagi 13. točke Javnega razpisa za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. (235. javni razpis), objavljenega v Uradnem listu RS, št. 31/17 z dne 23. 6. 2017 in vsemi nadaljnjimi spremembami (v nadaljevanju javni razpis), Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije (v nadaljevanju sklad) obvešča, da je javni razpis zaključen zaradi porabe vseh razpisanih sredstev. 

Sredstva so bila porabljena že tekom 36. odpiranja vlog, ki se je zaključilo 12. 10. 2020. Vloge, ki so oziroma bodo oddane priporočeno na pošto oziroma na sklad vložene od vključno dne 8. 9. 2020 dalje, bodo s sklepom zavržene in neodprte vrnjene pošiljatelju. 


Izvajalec javnega razpisa: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije