Show menu

Sprememba Javnega razpisa za dodeljevanje posojil za pred-financiranje projektov neprofitnih organizacij – PF1, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 93/20 z dne 3. 7. 2020,...

19. 10. 2020
I. V poglavju 1 »Uvodna določila«, podpoglavju 1.1 »Višina sredstev« javnega razpisa se besedilo spremeni tako, da se po novem glasi: Skupni razpisani znesek je 1.500.000,00 EUR, kot sledi v nadaljevanju…


Izvajalec razpisa: Slovenski regionalno razvojni sklad