Show menu

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Javnega razpisa za pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev (fizične osebe) – PF2,...

19. 10. 2020
Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Javnega razpisa za pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev (fizične osebe) – PF2, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 113/20 z dne 21. 8. 2020:
I. V poglavju 1 »Uvodna določila«, podpoglavju 1.1 »Višina sredstev« javnega razpisa se besedilo spremeni tako, da se po novem glasi:
Skupni razpisani znesek je 600.000,00 EUR, kot sledi v nadaljevanju...


Izvajalec javnega razpisa: Slovenski regionalno razvojni sklad