Show menu

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Javnega razpisa za pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev (pravne osebe) – PF2

19. 10. 2020
Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Javnega razpisa za pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev (pravne osebe) – PF2, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 113/20 z dne 21. 8.
2020:

I. V poglavju 1 »Uvodna določila«, podpoglavju 1.1 »Višina sredstev« javnega razpisa se besedilo spremeni tako, da se po novem glasi:
Skupni razpisani znesek je 400.000,00 EUR, kot sledi v nadaljevanju...


Izvajalec javnega razpisa: Slovenski regionalno razvojni sklad