Show menu

Javni razpis za sofinanciranje programov rekreativnih, športnih in kulturnih dejavnosti organizacij upokojencev in delovnih invalidov v letu 2020

26. 10. 2020
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov, ki jih organizirajo organizacije upokojencev in delovnih invalidov ter so namenjeni rekreativnim, športnim in kulturnim dejavnostim svojih članov. Na ta način se zasleduje cilj socialne vključenosti upokojencev in delovnih invalidov, ohranjanja in krepitve zdravja ter promocije zdravega življenjskega sloga skozi programe športno-rekreativnih dejavnosti in udejstvovanja upokojencev in delovnih invalidov na kulturnem področju. Zagotovljena sredstva tega razpisa so namenjena izključno organiziranju programov rekreativnih, športnih in kulturnih dejavnosti upokojencev in delovnih invalidov.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije: 
– upokojencev, ki so organizirane na državni ravni, 
– reprezentativnih invalidskih organizacij, ki so organizirane na državni ravni in imajo med člani najmanj 50% delovnih invalidov. 

Nevladne organizacije iz prejšnjega odstavka morajo: 
– imeti izdelan finančni načrt, iz katerega so razvidni vsi prihodki in odhodki za redno delovanje;
– ne smejo biti v postopku prenehanja ali izbrisa iz registra društev; 
– imeti izdelan program, namenjen rekreativnim, športnim in kulturnim dejavnostim članov; 
– so morali do 31. 1. 2020 posredovati na MDDSZ vsebinsko poročilo o porabi sredstev in o opravljenih aktivnostih ter finančno poročilo, ki temelji na finančno knjigovodski dokumentaciji in računih, ki se glasijo na nevladno organizacijo in naslov vsebin, iz katerega je razvidna namenska raba sredstev, pridobljenih na javnem razpisu za sofinanciranje rekreativnih, športnih in kulturnih dejavnosti organizacij upokojencev in delovnih invalidov v letu 2019 (velja za prijavitelje, ki so pridobili sredstva iz javnega razpisa, objavljenega v letu 2019).

Dodatne informacije: vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom prejmete na Direktoratu za delovna razmerja in pravice iz dela: tel. 01/369-76-90 ali po elektronski pošti: gp.mddsz@gov.si.


Izvajalec javnega razpisa: 
Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti