Show menu

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Javnega razpisa za dodeljevanje posojil za investicijske projekte v primarni kmetijski pridelavi – A1...

3. 11. 2020
Sprememba: Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Javnega razpisa za dodeljevanje posojil za investicijske projekte v primarni kmetijski pridelavi – A1, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 107 z dne 31. 7. 2020 (Ob-2579/20), ki se glasi:

I. V poglavju 1 »Uvodna določila«, v podpoglavju
1.1 »Višina in vir sredstev« se spremeni skupni razpisani znesek, ki znaša 7.200.000,00 EUR

II. V poglavju 3 »Vsebina in oddaja vloge«, v podpoglavju 3.3 »Rok za oddajo vloge« javnega razpisa
se črta:
– rok do 2. 11. 2020.

III. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.


Izvajalec javnega razpisa: Slovenski regionalno razvojni sklad