Show menu

Sprememba Javnega razpisa Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2021, 2022, 2023

10. 11. 2020
V Javnem razpisu Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2021, 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 145/20 z dne 16. 10. 2020; v nadaljevanju: javni razpis) se
besedilo drugega odstavka 4. točke nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:

»Poleg oddaje prijavnega obrazca preko spletne aplikacije, morajo kandidati tiskano vlogo na javni razpis poslati tudi s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati osebno na naslov: Fundacija za šport, Dunajska 51,
1000 Ljubljana, najkasneje do 7. 12. 2020. 

Šteje se, da je tiskana vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo vloge oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure osebno oddana v prostorih fundacije.«

Besedilo prvega odstavka 7. točke javnega razpisa se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Komisija fundacije (v nadaljevanju: komisija) v roku 15 dni po končanem razpisnem roku odpre pravočasno prejete vloge za sredstva fundacije, preveri prejete vloge in jih obravnava skladno z določbami Zakona
o športu. Odpiranje vlog ni javno. Komisijsko odpiranje vlog bo predvidoma potekalo dne 10. 12. 2020. O prejetih vlogah komisija izdela zapisnik.«

https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ra/r2020160.pdf

Prijavitelj javnega razpisa: Fundacija za šport