Show menu

Sprememba: Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Javnega razpisa za ugodna posojila za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč – A2 2019

10. 11. 2020
I. V poglavju 3 »Vsebina in oddaja vloge«, podpoglavju 3.3 »Rok za oddajo vloge« javnega razpisa, se črta rok, in sicer:
– do 16. 11. 2020.

Doda se nov rok, in sicer:
– do 14. 12. 2020.

II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Prijavitelj javnega razpisa: Slovenski regionalno razvojni sklad