Show menu

Sprememba Javnega razpisa za ukrep 21 Izjemna začasna podpora kmetom ter MSP, ki jih je kriza zaradi COVID-19 še posebej prizadela

18. 11. 2020
1. V Javnem razpisu za ukrep 21 Izjemna začasna podpora kmetom ter MSP, ki jih je kriza zaradi COVID-19 še posebej prizadela iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 160/20; v nadaljnjem besedilu: javni razpis) se v poglavju 5.2 »Merila za ocenjevanje vlog, če je upravičenec samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti predelave ali trženja proizvodov (sklop B javnega razpisa):« v točki 1. tabele »Višina prihodka od prodaje proizvodov javnim zavodom – maksimalno število točk« število »45.100« nadomesti s številom »50.100«. 

2. Ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene. 

Prijavitelj javnega razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano