Show menu

Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja enakosti žensk in moških za leto 2021

28. 12. 2020
Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana

Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje projektov, ki prispevajo k:

1. preseganju spolnih stereotipov in stereotipnih vlog žensk in moških v družbi
Spolni stereotipi predstavljajo enega najbolj trdovratnih vzrokov za neenakost spolov v družbi. Posplošeno in poenostavljeno dojemanje ter pripisovanje lastnosti ali značilnosti ženskam in moškim ter vlog, ki
jih oziroma bi jih morali opravljati, omejujejo možnosti žensk in moških, da razvijejo svoje osebne lastnosti ali poklicne spretnosti in sprejemajo odločitve o svojem življenju in načrtih.

Spolni stereotipi in stereotipne vloge žensk in moških so prisotne v vseh okoljih in vseh sferah življenja. Še zlasti so jim izpostavljene skupine žensk, kot so Rominje, invalidke, kmečke ženske, starejše ženske,
ženske iz drugih kulturnih okolij. Krepitev vloge in moči žensk lahko pomembno prispeva k izboljšanju njihovega položaja in njihove vloge v družini in družbi.
Pandemija covida-19 je še dodatno poglobila tradicionalne vloge spolov v družini in družbi, saj so ženske v primerjavi z moškimi v še večji meri razpete med službene in družinske obveznosti ter opravijo veliko
večino neplačanega gospodinjskega in skrbstvenega dela. Naslavljanje spolnih stereotipov v okoljih, kjer so predstave o stereotipnih vlogah žensk in moških še posebej globoko zakoreninjene, je ključnega pomena in lahko doprinese k zmanjšanju predsodkov in diskriminacije...


Prijavitelj javnega razpisa: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti