Show menu

Javni razpis za sofinanciranje programov neposredne pomoči, svetovanja in oskrbe ranljivih, ogroženih oseb, ki jih izvajajo humanitarne organizacije v letih 2021 in 2022

9. 2. 2021
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov neposredne pomoči, svetovanja in oskrbe zdravstvenih stisk in težav ranljivih, ogroženih oseb za leti
2021 in 2022.

Programi javnega razpisa se nanašajo na področje neposredne pomoči, ozaveščanja, svetovanja in oskrbe ogroženih, izključenih in ranljivih skupin s ključnim
ciljem: zagotavljanje kvalitetnejšega življenja in zdravja.

Predmet javnega razpisa niso:
– že prijavljeni in sofinancirani programi, ki so že
v kateremkoli deležu financirani iz drugih javnih razpisov
Ministrstva za zdravje ali po posebnih pogodbah,
– investicijski projekti,
– strokovna srečanja, delavnice, strokovni založniški projekti, programi oziroma projekti, ki jih izvajalci
tržijo uporabnikom programov.

Pogoji za pridobitev sredstev
1. Na javni razpis se lahko prijavi vlagatelj, ki ima
status humanitarne organizacije na podlagi Zakona
o humanitarnih organizacijah (Uradni list RS, št. 98/03
in 61/06 – ZDru-1) in sedež v Republiki Sloveniji.
2. Vlagatelj je pravno, finančno in poslovno sposoben za izvedbo prijavljenega programa.
3. Vlogi mora biti priložena veljavna odločba o podelitvi statusa humanitarne organizacije.
4. Vlagatelj mora vsaj 20% sredstev za prijavljen
program, ki jih navede v vlogi, zagotoviti iz drugih nacionalnih oziroma regionalnih oziroma lokalnih javnih
virov ali lastnega prispevka v obliki financiranja ali dela.
5. Vlagatelj lahko prijavi samo en program.
6. Prijavnica mora biti izpolnjena v celoti.


Prijavitelj javnega razpisa: Ministrstvo za zdravje