Show menu

Javni razpis za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2021/22

22. 2. 2021
Predmet in namen razpisa
Predmet razpisa je izbor programov profesionalnega usposabljanja, ki se objavijo v Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja za šolsko
leto 2021/22 (v nadaljevanju: katalog), ter med njimi izbor tistih, ki se sofinancirajo iz sredstev proračuna Republike Slovenije.
Programi profesionalnega usposabljanja so krajše oblike programov kariernega razvoja, ki so namenjene strokovnemu in disciplinarnemu razvoju posameznega strokovnega delavca oziroma strokovnega aktiva v vzgoji in izobraževanju.

Pogoji za prijavo na razpis so:
– da ima prijavitelj v aktu o ustanovitvi vpisano dejavnost izobraževanja,
– da je prijavljeni program usklajen z zakonom, ki
ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja, zlasti usklajen s cilji vzgoje in izobraževanja v skladu s tem zakonom, ter s pravilnikom, ki ureja izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja,
– da je prijavljeni program pripravljen v skladu z določili tega razpisa,
– da so vsebine programa usklajene s cilji in ciljno
skupino programa,
– da je prijavljeni program namenjen strokovnim
delavcem v vzgoji in izobraževanju in omogoča njihov
strokovni in disciplinarni razvoj,
– da prijavljeni program traja najmanj 8 ur.


Prijavitelj javnega razpisa: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport