Show menu

Javni ciljni razpis za izbor in financiranje kulturnih projektov »Rastem s knjigo OŠ in SŠ 2021« (v nadaljevanju: JR7–RSK OŠ in SŠ–2021)

15. 3. 2021
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12 – ZUJF in
63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZnOrg), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 62/18) objavlja Javni ciljni razpis za izbor in financiranje kulturnih projektov »Rastem s knjigo OŠ in SŠ 2021« (v nadaljevanju: JR7–RSK OŠ in SŠ–2021).

Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani www.jakrs.si.

Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave obvestila v Uradnem listu RS, dne 12. 3. 2021 in se izteče dne 12. 4. 2021.

Prijavitelj javnega razpisa: Javna agencija za knjigo RS