Show menu

Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihranka energije v objektih v upravljanju Ministrstva za obrambo

28. 4. 2021
Pogoji: pogoji, ki jih morajo prijavitelji izpolnjevati, in zahtevana dokazila o njihovem izpolnjevanju, so podani v razpisni dokumentaciji.

Merila
Merila za izbor najugodnejše končne ponudbe so:
– višina prihrankov;
– obseg ponujenih ukrepov;
– trajanje koncesijskega razmerja;
– višina naložbe in
– garancija po poteku razmerja.

Merila so ob upoštevanju drugega odstavka 50. člena ZJZP navedena v padajočem zaporedju njihove pomembnosti. Druga merila ter podrobnejša vsebina meril in ponderiranje, bo opredeljeno v razpisnih dokumentacijah za fazo dialoga in ponudbeno fazo.


Prijavitelj javnega razpisa:
Ministrstvo za obrambo