Show menu

Javni razpis za izbor operacij »Za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture...

28. 4. 2021
Javni razpis za izbor operacij sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega
programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostna os 9 Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, prednostna
naložba 9.1 Aktivno vključevanje, tudi za spodbujanje enakih možnosti in aktivne udeležbe ter povečanje zaposljivosti, specifični cilj 9.1.3 Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.


Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za kulturo