Show menu

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Javnega razpisa za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč – A1

22. 6. 2021
I. V poglavju 1 »Uvodna določila«, podpoglavju 1.1 »Višina in vir sredstev« javnega razpisa se spremeni besedilo, ki se po novem glasi kot sledi:


Prijavitelj javnega razpisa:

Slovenski regionalno razvojni sklad