Show menu

Javni razpis za dodeljevanje razvojnih posojil na obmejnih problemskih območjih – B5

20. 7. 2021
Namen in cilj javnega razpisa

Namen razpisa je dodeljevanje razvojnih posojil
v podjetništvu projektom na obmejnih problemskih območjih na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj
– spodbujanje gospodarstva na obmejnih problemskih območjih, ki ustreza naslednjemu ukrepu:
– Pozitivni učinek na konkurenčnost,
– Spodbujanje zaposlitvenih možnosti,
– Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe
virov,
– Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije.

1.3 Razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelja
Sestavni del razpisa je tudi razpisna dokumentacija
in navodila za vlagatelje, ki jih mora vlagatelj upoštevati,
objavljena v Aplikaciji e-Rsklad.

Razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelja
so sledeča:
– elektronski prijavni obrazec, vključno z izjavo vlagatelja glede oddaje vloge,
– seznam prilog,
– merila za ocenjevanje,
– vzorec pogodbe,
– navodila o pogojih zavarovanja,
– navodila o upravičenosti stroškov in črpanju,
– navodila za poročanje.


Prijavitelj javnega razpisa:
Slovenski regionalno razvojni sklad