Show menu

Sprememba: Na podlagi sklepa št. 4301-42/2020/48 z dne 5. 8. 2021 objavljamo novi rok za oddajo vlog na Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije

23. 8. 2021
Sprememba

Na podlagi sklepa št. 4301-42/2020/48 z dne 5. 8. 2021 objavljamo novi rok za oddajo vlog na Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (oznaka: JR DO OVE 2021).

1. Ime in sedež sofinancerja: Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, tel. 01/478-80-00.
2. V Javnem razpisu za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (oznaka: JR DO OVE 2021), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 31/21, se v 8. točki sedmi in osmi odstavek spremenita tako, da se glasita:

»Roki za oddajo vlog na naslednja odpiranja so vsak prvi delovni četrtek v mesecu juniju in septembru 2021 ter v februarju 2022. Vloge, ki bodo prispele za
naslednja odpiranja, bodo obravnavane le v primeru, če razpisana sredstva ne bodo porabljena na predhodnem odpiranju, o čemer bo MZI na svoji spletni strani objavil posebno obvestilo o porabi sredstev. Vloge, prejete za naslednje odpiranje, bodo po objavi obvestila o porabi sredstev zavržene kot prepozne ter vrnjene prijavitelju.

Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 3. 2. 2022.«.

Prijavitelj javnega razpisa:
Ministrstvo za infrastrukturo