Show menu

4. javni razpis za podukrep 9.1 Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

1. 10. 2021
Predmet javnega razpisa je podpora za ustanovitev skupine ali organizacije proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju.
Podpora za ustanovitev skupine proizvajalcev, ki je priznana za sektor gozdni lesni proizvodi, se dodeli kot pomoč po pravilu de minimis v skladu
z Uredbo 1407/2013/EU.


Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano