Show menu

Spremembo javnega razpisa: za spodbujanje uvajanja in implementacije okoljskih znakov za turistične nastanitve

12. 10. 2021
V Javnem razpisu za spodbujanje uvajanja okolskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 36/21 dne 12. 3. 2021, se spremenita prvi odstavek in tabela v drugem odstavku točke 7 Višina razpoložljivih sredstev tako, da se glasita:
»Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 330.000,00 EUR.


Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo