Show menu

Ostali razpisi

23. 3. 2020

Popravek javnega razpisa za sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije Šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2020/21

Zavod za šport RS Planica popravek javnega razpisa za sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije Šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2020/21, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 12/20 dne 28. 2. 2020.
Preberi več
16. 3. 2020

Javni razpis za sofinancira-nje realizacije slovenskih kratkometražnih filmskih projektov – 2020

Javni razpis za sofinancira-nje realizacije slovenskih kratkometražnih filmskih projektov – 2020 (Ur. list št. 21/2020 z dne 13. 3. 2020)
Preberi več
16. 3. 2020

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2020 (JR SPK 2020)

Namen javnega razpisa je oblikovati in vzdrževati mrežo že delujočih slovenskih poslovnih klubov v tujini in jih spodbujati pri izvajanju aktivnosti, povezanih z internacionalizacijo slovenskega gospodarstva.
Preberi več
16. 3. 2020

Javni razpis za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme (Paket 19)

Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme v letu 2021 (Paket 19). Sofinancirajo se nakupi raziskovalne opreme, katere informativna predračunska nabavna vrednost za enoto prijavljene raziskovalne opreme znaša najmanj 50.000 EUR za naravoslovje, najmanj 20.000 EUR za tehniko, biotehniko in medi-cino ter najmanj 15.000 EUR za humanistiko in družboslovje.
Preberi več
16. 3. 2020

3. javni razpis za podukrep 16.4 Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi ...

3. javni razpis za podukrep 16.4 Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov (Ur. list št. 21/2020 z dne 13. 3. 2020)
Preberi več
16. 3. 2020

Javni razpis za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme za obdobje od 1. 5. 2019 do 30. 4. 2020

Namen razpisa je sofinanciranje nabave določene nove gasilske zaščitne in reševalne opreme ter gasilskih vozil za prostovoljna gasilska društva ter gasilskih vozil za gasilske zveze, nabavljenih v obdobju od 1. 5. 2019 do 30. 4. 2020.
Preberi več
16. 3. 2020

Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike

Namen tega javnega razpisa je spodbuditi pravne in fizične osebe, društva in druge subjekte javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju turizma in so registrirani za dejavnost po SKD 55.100, 55.201, 55.202, 55.203, 55.204 ali 55.300, ter na področju gostinske ponudbe za dejavnosti 56.101, 56.102 in 56.105, k uvajanju ekološkega oziroma trajnostnega managementa in ekoloških ali trajnostnih standardov v turističnih nastanitvenih objektih in gostinskih obratih ter jih tako spodbuditi k pridobitvi mednarodno uveljavljenega okoljskega ali trajnostnega znaka.
Preberi več
16. 3. 2020

3. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020

Predmet javnega razpisa je podpora za dela za odpravo škode in obnovo gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma med 30. januarjem in 10. februarjem 2014, zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, zaradi vetroloma med 11. in 13. decembrom 2017 in zaradi vetroloma med 29. in 30 oktobrom 2018.
Preberi več
16. 3. 2020

Javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa na državni ravni v Republiki Sloveniji v letu 2020

Javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa na državni ravni v Republiki Sloveniji v letu 2020 (Ur. list št. 21/2020 z dne 13. 3. 2020)
Preberi več
16. 3. 2020

Popravek javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko v letih 2020–2022

V Javnem razpisu za sofinanciranje znanstveno-raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko v letih 2020–2022, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 3/20 z dne 17. 1. 2020, se v točkah 9. 1. in 9. 2. javnega razpisa podaljša datum oddaje prijav iz 10. 3. 2020 do 14. ure na 30. 4. 2020 do 14. ure. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.
Preberi več