Show menu

Ostali razpisi

27. 8. 2018

Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2019

Predmet Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2019 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je (so)financiranje izvajanja raziskovalnih projektov.
Preberi več
27. 8. 2018

Javni razpis za sofinanciranje projektov kariernih centrov za mlade

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dveh, večletnih projektov kariernih centrov za mlade (v nadaljnjem besedilu: KCM), ki bosta šolajoči mladini omogočila večjo dostopnost do storitev karierne orientacije. KCM bosta izvajala več aktivnosti za opolnomočenje mladih za načrtovanje kariere, kot npr. informiranje o poklicih, spoznavanje njihovih interesov, lastnosti, kompetenc, prepoznavanje potreb delodajalcev in trga dela ipd.
Preberi več
20. 8. 2018

Javni razpis za izvajanje projekta »(Re)Integracija žrtev trgovine z ljudmi«, št. 430-1147/2018

Predmet javnega razpisa je izvajanje projekta »(Re)Integracija žrtev trgovine z ljudmi« v Republiki Sloveniji za obdobje 2019 do 2020.
Preberi več
20. 8. 2018

Javni razpis za izvedbo projekta »Prostovoljno vračanje tujcev iz Republike Slovenije in reintegracijski programi v državi vrnitve tujcev«, št. 430-806/2018

Predmet javnega razpisa je izvedbo projekta "Prostovoljno vračanje tujcev iz Republike Slovenije in reintegracijski programi v državi vrnitve tujcev".
Preberi več
20. 8. 2018

Sprememba 4. javnega razpisa za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine

1. V 4. javnem razpisu za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine (Uradni list RS, št. 52/18 z dne 27. 7. 2018)se v 1. poglavju z naslovom »1. Osnovni podatki o javnem razpisu«, v tabeli, v vrstici z naslovom »Razpisana sredstva:« besedilo spremeni tako, da se glasi:» Razpisana sredstva: Višina razpisanih sredstev znaša do 1.188.320 EUR.
Preberi več
14. 8. 2018

Javni razpis »DEMO PILOTI II 2018«

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo javni razpis za izbor operacij za pilotne in demonstracijske projekte »DEMO PILOTI II 2018«, ki je namenjen razvoju in predstavitvi prebojnih in inovacijskih projektov na področjih uporabe Strategije pametne specializacije Slovenije (S4).
Preberi več
10. 8. 2018

Javni razpis »Mentorske sheme za socialna podjetja«

Namen javnega razpisa je preko mentorjev, kot pomembnega dela podpornega okolja za socialna podjetja, prispevati k razvoju in profesionalizaciji socialnih podjetij.
Preberi več
10. 8. 2018

Sprememba Javnega razpisa za dodeljevanje posojil kmetijskim in gozdarskim projektom – A 2018

I. Spremeni se zadnji stavek 9. točke poglavja 3.5 javnega razpisa »Obravnava vlog«, ki se po novem glasi: »Vloge s povprečno oceno manj kot 40 točk, se kot neutemeljene zavrnejo.« II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.
Preberi več
10. 8. 2018

Sprememba Javnega razpisa za pred-financiranje razvojnih projektov in projektov kmetijskih gospodarstev – PF1/PF2 2018

I. Spremeni se besedilo 9. točke poglavja 3.5 javnega razpisa »Obravnava vlog«, ki se po novem glasi: »Vloge s povprečno oceno manj kot 40 točk, se kot neutemeljene zavrnejo.« II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.
Preberi več
10. 8. 2018

Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe obveščanja in izobraževanja potrošnikov

Predmet koncesije je opravljanje javne službe obveščanja in izobraževanja potrošnikov.
Preberi več