Show menu

Ostali razpisi

14. 1. 2019

Popravek Javnega razpisa za sofinanciranje projektov s področja enakosti žensk in moških za leto 2019

Popravek (Ur. list št. 3/2019 z dne 11. 1. 2019) Javnega razpisa za sofinanciranje projektov s področja enakosti žensk in moških za leto 2019, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 84/18, dne 28. 12. 2018 (v nadaljevanju: javni razpis), se točka III. javnega razpisa – »Pogoji za prijavo«, popravi tako, da se na koncu pete alineje pika nadomesti z vejico in doda nova šesta alineja, ki se glasi: »– prijavljeni projekt se bo izvajal na območju Republike Slovenije.«.
Preberi več
14. 1. 2019

Sprememba Javnega razpisa za dodeljevanje posojil kmetijskim in gozdarskim projektom – A 2018 (Ur. list št. 3/2019 z dne 11. 1. 2019)

Sprememba (Ur. list št. 3/2019 z dne 11. 1. 2019) Javnega razpisa za dodeljevanje posojil kmetijskim in gozdarskim projektom – A 2018, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 52 z dne 27. 7. 2018 (Ob-2611/18), št. 54 z dne 10. 8. 2018 (Ob-2656/18) in št. 74 z dne 23. 11. 2018 (Ob-3304/18), ki se glasi: I. V poglavju 3.3 javnega razpisa »Roki za oddajo vlog«, se dodata dva nova roka, in sicer: 15. 2. 2019 in 8. 4. 2019. II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.
Preberi več
8. 1. 2019

Javni razpis za izvedbo projekta "Izdelava brošur in video materiala za informiranje prosilcev za mednarodno zaščito", št. 430-424/2018

Javni razpis za izvedbo projekta "Izdelava brošur in video materiala za informiranje prosilcev za mednarodno zaščito", št. 430-424/2018 (Ur. list št. 1/2019 z dne 4. 1. 2019)
Preberi več
8. 1. 2019

Javni razpis študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v študijskem letu 2018/19 – 2. del

Javni razpis študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v študijskem letu 2018/19 – 2. del (Ur. list št. 1/2019 z dne 4. 1. 2019)
Preberi več
8. 1. 2019

Sprememba (Ur. list št. 1/2019 z dne 4. 1. 2019) okviru Javnega razpisa za izbor operacije »Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD (JR ESS PDZM 2016–2020)«

Sprememba (Ur. list št. 1/2019 z dne 4. 1. 2019) okviru Javnega razpisa za izbor operacije »Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD (JR ESS PDZM 2016–2020)«, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 63/16 z dne 7. 10. 2016, spremembe in novi dodatni prijavni roki za leto 2019.
Preberi več
4. 1. 2019

– Javni razpis za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko prikazovanje 2018.

Javni razpis za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko prikazovanje 2018...
Preberi več
4. 1. 2019

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2018 (Ur. list št. 84/2018 z dne 28. 12. 2018)

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2018 (Ur. list št. 84/2018 z dne 28. 12. 2018)
Preberi več
4. 1. 2019

Javni razpis NVO-SJI18 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju podnebnih sprememb (Ur. list št. 84/2018 z dne 28. 12. 2018)

Javni razpis NVO-SJI18 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju podnebnih sprememb (Ur. list št. 84/2018 z dne 28. 12. 2018)
Preberi več
4. 1. 2019

Javni razpis P7 – Mikrokrediti 2019 (Ur. list št. 84/2018 z dne 28. 12. 2018)

Javni razpis P7 – Mikrokrediti 2019 (Ur. list št. 84/2018 z dne 28. 12. 2018)
Preberi več
4. 1. 2019

Javni razpis P7R 2018 – mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji (Ur. list št. 84/2018 z dne 28. 12. 2018)

Javni razpis P7R 2018 – mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji (Ur. list št. 84/2018 z dne 28. 12. 2018)
Preberi več