Show menu

Ostali razpisi

17. 2. 2020

Javni razpis za izbor operacij »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2020–2021«

Namen javnega razpisa: 1. Razvoj inovativnih idej, podjetij oziroma projektov s področja KKS; 2. Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij s področja KKS; 3. Spodbujanje sodelovanja med KKS in gospodarstvom ter prenos novih idej v gospodarstvo; 4. Spodbujanje podjetništva in podjetniških znanj v KKS sektorju skozi sodelovanje z mentorji in vključitvami v mentorske programe; 5. Dvig števila zaposlenih v podprtih projektih
Preberi več
17. 2. 2020

Javni razpis za sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju urejanja prostora in graditve v letu 2020

Predmet sofinanciranja so projekti promocije in ozaveščanja na področju trajnostnega prostorskega razvoja, racionalne rabe prostora, ohranjanja in krepitve identitete prostora Slovenije (arhitekturna in krajinska prepoznavnost), trajnostnega razvoja mest, naselij in širših mestnih območij ter krepitve zavedanja o pomenu in vlogi trajnostnega prostorskega razvoja za kakovostne življenjske razmere in zdravo življenjsko okolje.
Preberi več
17. 2. 2020

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih v letu 2020

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja dejavnosti informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih (v nadaljevanju: dejavnost ISIO) v letu 2020.
Preberi več
17. 2. 2020

Javni razpis za izbiro študentskih domov za študijsko leto 2020/2021

Namen javnega razpisa je povečanje bivalnih zmogljivosti za študente. Ministrstvo zaradi celostnega reševanja problematike bivanja študentov preko javnega razpisa izbira zasebne študentske domove, ki s svojimi kapacitetami dopolnjujejo in povečujejo bivalne zmogljivosti za študente.
Preberi več
17. 2. 2020

Javni razpis za izvajanje projekta »Spremljanje odstranitve tujcev iz Republike Slovenije«

Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je izvajanje projekta Spremljanje odstranitve tujcev iz Republike Slovenije«, in sicer v vseh treh fazah postopka, v fazi priprave, fazi vračanja in pri predaji tujcev v državi destinacije, za obdobje od obojestranskega podpisa pogodbe do 31. 12. 2021 oziroma do porabe sredstev, namenjenih za izvajanje projekta, v kolikor bodo ta sredstva porabljena pred navedenim obdobjem izvajanja projekta.
Preberi več
17. 2. 2020

Sprememba javnega razpisa: »Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) na prioritetnih področjih pametne specializacije«

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, objavlja spremembo javnega razpisa: »Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) na prioritetnih področjih pametne specializacije«, objavljenega dne 14. 10. 2016
Preberi več
10. 2. 2020

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti »Nakup dodatne aktivne omrežne opreme v okviru dejavnosti izgradnje brezžičnih omrežij« v okviru programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastru

Namen javnega razpisa je zagotavljanje sodobnega učnega okolja z dobro internetno pokritostjo s pomočjo sodobne in zmogljive aktivne omrežne opreme, kar bo prispevalo k kvalitetnejšemu in izboljšanemu vzgojno-izobraževalnemu procesu.
Preberi več
10. 2. 2020

Javni razpis za izbiro organizatorjev skupinske obnovitvene rehabilitacije v letu 2020

Namen javnega razpisa je, da se zavarovancem omogoči sofinanciranje skupinske obnovitvene rehabilitacije.
Preberi več
10. 2. 2020

Javni razpis za izbiro organizatorjev zdravstvenih letovanj otrok in šolarjev v letu 2020

Predmet javnega razpisa je izbira organizatorjev zdravstvenih letovanj otrok in šolarjev v organizirani in strokovno vodeni zdravstveni koloniji za otroke, ki so bili večkrat hospitalizirani ali pogosteje bolni.
Preberi več
10. 2. 2020

Javni razpis za izbor izvajalca mednarodnih prevajalskih seminarjev za prevajalce iz slovenščine v tuje jezike v Sloveniji za leto 2020

Predmet javnega razpisa JR4-PS-2020 je sofinanciranje organizacije in izvedbe treh mednarodnih prevajalskih seminarjev v letu 2020
Preberi več