Show menu

Ostali razpisi

16. 9. 2019

Zaprtje Javnega razpisa za Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1 plus 2019), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 16/19 z dne 15. 3. 2019 – Ob-1593/19

Zaprtje Javnega razpisa za Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1 plus 2019), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 16/19 z dne 15. 3. 2019 – Ob-1593/19 (Ur. list št. 55/2019 z dne 13. 9. 2019)
Preberi več
9. 9. 2019

Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2019 in 2020 (Procesne izboljšave 2019–2020) »PRIZ 19-20«

Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesni izboljšav in tudi zato, da se spodbuja prehod v (S)Industrijo 4.0.11 oziroma kako bo operacija spodbujala prehod v (S)Industrijo 4.0
Preberi več
9. 9. 2019

Javni razpis za (so)financiranje gostovanj pri vodjah ERC projektov v letu 2020

Predmet javnega razpisa je (so)financiranje gostovanj pri nekdanjih in sedanjih vodjah ERC projektov zunaj Republike Slovenije, ki so že izvedli ali trenutno izvajajo znanstvenoraziskovalne projekte ERC (Starting Grant, Consolidator Grant, Advanced Grant) na področju katerekoli znanstvene vede. Gostovanja raziskovalcev iz Slovenije (v nadaljevanju: gostujoči raziskovalec) trajajo najmanj en in največ šest mesecev ter se pričnejo v letu 2020. Gostovanja raziskovalcev so časovno sklenjena (nedeljiva) gostovanja v trajanju od enega do šestih mesecev.
Preberi več
9. 9. 2019

2. javni razpis za podukrep 9.1Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju

2. javni razpis za podukrep 9.1Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2019 (Ur. list št. 54/2019 z dne 6. 9. 2019) Predmet javnega razpisa je podpora za ustanovitev skupine ali organizacije proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju.Podpora za ustanovitev skupine proizvajalcev, ki je priznana za sektor gozdni lesni proizvodi, se dodeli v skladu s pravili pomoči »de minimis«.
Preberi več
9. 9. 2019

Javni razpis študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v študijskem letu 2019/20 – 1. del

Javni razpis študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v študijskem letu 2019/20 – 1. del (Ur. list št. 54/2019 z dne 6. 9. 2019) Rok za oddajo prijav: 30. 9. 2019
Preberi več
3. 9. 2019

Javni razpis za štipendije za specializirane poklice v kulturi 2019/2020 za podiplomski študij

Namen javnega razpisa je dvig poklicnih kompetenc na vseh področjih kulture in v ta namen vlaganje v izobraževanje, usposabljanje za spretnosti in vseživljenjsko učenje. V okviru javnega razpisa se zagotavlja pridobivanje znanja, kompetenc in spretnosti, ki bodo vključenim v formalno izobraževanje zagotavljale uspešno vključevanje na trg dela in v družbo ter pri ohranjanju poklicne kariere. Z ukrepi na tem področju se zapolnjujejo vrzeli obstoječega izobraževalnega sistema, in sicer z usposabljanji za specifične umetniške poklice ter druge poklice v kulturi. Pridobivanje kompetenc skozi usposabljanja pomeni tudi zagotavljanje pogojev za večjo kulturno ustvarjalnost, ki je ena izmed elementov uspešnejšega prodora na trg dela
Preberi več
3. 9. 2019

Javni razpis za sofinanciranje podnebnih projektov na področju izvajanja Alpske konvencije v letu 2019 in 2020

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju izvajanja Alpske konvencije na lokalni in regionalni ravni, ki izhajajo iz okvirne konvencije, deklaracij in njenih izvedbenih protokolov ter sledijo usmeritvam Večletnega programa dela 2017–2022, s poudarkom na prispevkih k ciljem Alpskega sistema podnebnih ciljev 2050 (vsebinah povezanih z ukrepi za blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe) na vsebinskih področjih in za aktivnosti, kot izhajajo iz razpisne dokumentacije.
Preberi več
3. 9. 2019

Drugi javni razpis za ukrep »Akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve«

Predmet javnega razpisa so podpore za izvajanje operacij, katerih predmet so nadomestila zaradi škod na ribah in izgube prihodka v obratih akvakulture, ki se nahajajo v območjih NATURA 2000
Preberi več
3. 9. 2019

Sprememba »Javnega razpisa za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019–2022

Sprememba »Javnega razpisa za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019–2022 (oznaka: JR SE OVE 2019)« (Ur. list št. 53/2019 z dne 30. 8. 2019) objavljenega dne 10. 8. 2018 v Uradnem listu RS, št. 54/18.
Preberi več
26. 8. 2019

3. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva Operacija: Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom

3. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva Operacija: Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom (Ur. list št. 52/2019 z dne 23. 8. 2019)
Preberi več