Show menu

Ostali razpisi

10. 8. 2018

Javni razpis za sofinanciranje projekta nevladnih organizacij na področju enakih možnosti in diskriminacije

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projekta, ki je namenjen krepitvi zmogljivosti nevladnih organizacij na področju enakosti in preprečevanja diskriminacije v Sloveniji
Preberi več
30. 7. 2018

Javni razpis za pred-financiranje razvojnih projektov in projektov kmetijskih gospodarstev – PF1/PF2 2018

Predmet in namen javnega razpisa je pred-financiranje razvojnih projektov in projektov kmetijskih gospodarstev po programu PF – pred-financiranje, in sicer upravičencev (v nadaljevanju: vlagatelj/upravičenec), ki so bili uspešni na razpisih za evropska sredstva (v nadaljevanju EU sredstva) iz programskega obdobja 2014–2020 in so prejeli pozitivno odločitev in/ali že imajo podpisano pogodbo o sofinanciranju.
Preberi več
30. 7. 2018

Javni razpis za dodeljevanje posojil kmetijskim in gozdarskim projektom – A 2018

Namen razpisa je spodbujanje projektov na področju primarne kmetijske pridelave, vključno z namakalnimi sistemi, projektov kmetijske predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter projektov v gozdarstvu.
Preberi več
30. 7. 2018

4. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova podukrepa 19.3 »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine« za sofinanciranje stroškov lokalnih akcijskih skupin, ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij sodelovanja LAS, tako znotraj države kot z območji v različnih državah članicah Evropske unije ali z območji v tretjih državah (transnacionalno sodelovanje).
Preberi več
30. 7. 2018

Drugi javni razpis za ukrep »Prehod na sistem za okoljsko ravnanje in presojo ter ekološka akvakultura«

Predmet podpore je izvajanje operacij, katerih predmet so nadomestila, ki so namenjena spodbujanju preusmeritve iz konvencionalne akvakulture v ekološko akvakulturo.
Preberi več
30. 7. 2018

Drugi javni razpis za ukrep »Inovacije v akvakulturi

V skladu s 17. členom Uredbe je predmet podpore izvajanje raziskovalnih projektov za inovacije v akvakulturi
Preberi več
30. 7. 2018

Sprememba Javnega razpisa »Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2018–2019«

V javnem razpisu »Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2018–2019« (Uradni list RS, št. 14/18 z dne 2. 3. 2018) se prvi in četrti odstavek šeste točke »Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago«, spremenita tako, da se sedaj glasi prvi odstavek tako: »Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 2.004.997,95 EUR.«
Preberi več
30. 7. 2018

Sprememba Javnega razpisa za izbor operacije »Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD

Sprememba (Uradni list RS št. 52/2018 z dne 27. 7. 2018) Javnega razpisa za izbor operacije »Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD (JR ESS PDZM 2016–2020)«, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 63/16 z dne 7. 10. 2016, spremembe in novi dodatni prijavni roki za leto 2018.
Preberi več
23. 7. 2018

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3A

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij, ki bodo gospodinjstvom omogočala širokopasovni dostop s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in elektronske komunikacijske storitve preko teh omrežij na območjih belih lis. Cilj javnega razpisa je omogočiti najmanj 80 % gospodinjstvom na območjih belih lis, na katerih širokopasovna omrežja še niso zgrajena in hkrati ni tržnega interesa za njihovo gradnjo, dostop do širokopasovnega omrežja s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in elektronskih komunikacijskih storitev preko tega omrežja.
Preberi več
23. 7. 2018

Javni razpis za podelitev javnega pooblastila za opravljanje nalog spremljanja emisij in odvzemov toplogrednih plinov v kmetijstvu...

Javni razpis za podelitev javnega pooblastila za opravljanje nalog spremljanja emisij in odvzemov toplogrednih plinov v kmetijstvu, ki nastanejo pri dejavnosti v zvezi z rabo zemljišč, spremembo rabe zemljišč in kmetijsko proizvodnjo
Preberi več