Show menu

Ostali razpisi

30. 7. 2019

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v obdobju od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2021

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in ameriških raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v obdobju od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2021 na vseh raziskovalnih področjih.
Preberi več
30. 7. 2019

Spremembe Javnega razpisa za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I.(235. javni razpis)

V Javnem razpisu za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. (v nadaljevanju: JR DIR I.), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 31/17 in objavljenimi spremembami v Uradnem listu RS, št. 66/17, št. 58/18 in št. 22/19, se spremenijo naslednje točke:
Preberi več
17. 7. 2019

Javni razpis Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2.0

Namen javnega razpisa je spodbujanje uvajanja ali povečevanja proizvodnje polproizvodov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 75  %), ter celovita izraba lesnih tvoriv in zapolnjevanje manjkajočih členov v gozdno-lesni verigi.
Preberi več
10. 7. 2019

Javni razpis »Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2020–2022

Namen javnega razpisa je spodbuditi partnerstva, sestavljena iz najmanj treh malih ali srednje velikih podjetij, h kratkoročnemu ali dolgoročnemu sodelovanju na področju izvoza. Namen je tako s povezovanjem kompetenc, kapacitet, prenosom izkušenj, znanj in drugih poslovnih povezav spodbuditi mednarodno aktivnost in izvoz vključenih podjetij ter povečati učinkovitost njihovega nastopa na tujih trgih.
Preberi več
10. 7. 2019

Izbor projekta oziroma izid javnega razpisa za izvedbo projekta »Izdelava brošur in video materiala za informiranje prosilcev za mednarodno zaščito«

Izbor projekta oziroma izid javnega razpisa (Ur. list št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019) št. 430-424/2018, za izvedbo projekta »Izdelava brošur in video materiala za informiranje prosilcev za mednarodno zaščito«, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 1/19, pod objavo Ob-3541/18, z dne 4. 1. 2019, in na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve.
Preberi več
10. 7. 2019

Javni razpis za analizo programov skupinske obnovitvene rehabilitacije invalidov za leto 2018 s projekcijo za leto 2019

Namen javnega razpisa je analiza programov skupinske obnovitvene rehabilitacije invalidov za leto 2018 s projekcijo za leto 2019. Predmet razpisa je analiza programov skupinske obnovitvene rehabilitacije invalidov za leto 2018 s projekcijo za leto 2019.
Preberi več
10. 7. 2019

Javni razpis za sofinanciranje programov neposredne pomoči, svetovanja in oskrbe žrtev trgovine z ljudmi, ki jih izvajajo humanitarne organizacije v letu 2019

Namen razpisa: namen javnega razpisa je sofinanciranje programov neposredne pomoči, svetovanja in oskrbe zdravstvenih stisk in težav žrtev trgovine z ljudmi za leto 2019. Predmet razpisa s programi neposredne pomoči, ozaveščanja, svetovanja in oskrbe žrtev trgovine z ljudmi s ključnim ciljem: zagotavljanje zdravja.
Preberi več
10. 7. 2019

Popravek Javnega razpisa za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov v obdobju 2019–2022

Popravek (Ur. list št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019) Javnega razpisa za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov v obdobju 2019–2022, (objavljen v Uradnem listu RS, št. 36/19 z dne 7. 6. 2019)
Preberi več
10. 7. 2019

Sprememba Javnega razpisa za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja do leta 2022

V Javnem razpisu za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja do leta 2022 (Uradni list RS, št. 43/19) se v poglavju IV z naslovom Pogoji za pridobitev sredstev, v drugem stolpcu tabele točka 2) spremeni tako, da se glasi: »Vlagatelj je imel v letu 2018 prihodke v vrednosti najmanj 10.000 EUR.«.2. V poglavju IX z naslovom Uveljavljanje stroškov (velja za vse štiri sklope), v točki 1. Stroški plač in plačil v zvezi z delom, opomba št. 8 na strani 16 spremeni tako, da se glasi: »Bruto znesek 42 plačnega razreda je 2.198,840 EUR.«.
Preberi več
10. 7. 2019

Spremembe Javnega razpisa »Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 3.0

V Javnem razpisu »Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 3.0« (Uradni list RS, št. 81/18 z dne 14. 12. 2018) se prvi odstavek še-ste točke »Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago, spremeni...
Preberi več