Show menu

Ostali razpisi

23. 6. 2020

Javni razpis za sofinanciranje članarin slovenskih društev in zvez društev v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2020

Predmet javnega razpisa, ki mora biti uresničen v letu 2020, je sofinanciranje članarin slovenskih društev in zvez društev (v nadaljevanju: društva) v mednarodnih znanstvenih združenjih.
Preberi več
23. 6. 2020

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Japonsko v obdobju od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2023

Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje obiskov slovenskih raziskovalcev na Japonskem, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte z japonskimi raziskovalci (v nadaljevanju: bilateralni projekti) v obdobju od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2023 na vseh znanstvenih področjih (na japonski strani so ta področja vključena v znanstvene vede: družboslovje, naravoslovje in humanistika). Bilateralni projekti trajajo dve leti. V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenije in Japonska.
Preberi več
23. 6. 2020

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo v letih 2021–2022

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje obiskov slovenskih raziskovalcev v Zvezni republiki Nemčiji, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte z nemškimi raziskovalci (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v obdobju od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022 na vseh znanstvenih področjih.
Preberi več
23. 6. 2020

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo ter Bosno in Hercegovino v letih 2021–2022

Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Bosno in Hercegovino, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih raziskovalcev iz Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji ter povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na razpise okvirnih programov Evropske unije na področju raziskav in inovacij in na ostale mednarodne razpise.
Preberi več
23. 6. 2020

Javni razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov med Republiko Slovenijo in Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo (CEA) Francoske republike v letih 2021–2022

Cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje s Francosko republiko in s tem omogočanje znanstveno-razvojnega napredka na strateško pomembnih področjih s sodelovanjem slovenskih in francoskih raziskovalcev, okrepiti sodelovanje v okviru EU in spodbuditi skupne prijave na razpise EU na področju raziskav in inovacij ter na druge mednarodne razpise.
Preberi več
23. 6. 2020

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju prevodov v tuje jezike za leto 2020

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju prevodov v tuje jezike za leto 2020 (v nadaljevanju: JR5-P-2020).
Preberi več
23. 6. 2020

Javni razpis za sofinanciranje projektov za pomoč najbolj ranljivim skupinam prebivalcev zaradi epidemije COVID-19 in zmanjševanje njenih posledic

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo namenjeni pomoči ranljivim skupinam zaradi epidemije COVID-19 in zmanjševanje njenih posledic. V okviru javnega razpisa bodo sofinancirani projekti, v okviru katerih bodo razvite in preizkušene nove metode, oblike in/ali pristopi, ki bodo nadgradili že obstoječe prakse za preprečevanje in reševanje stisk ranljivih skupin (ciljne skupine), zaradi pojava epidemije COVID-19.
Preberi več
23. 6. 2020

Javni razpis za izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle od 2020 do 2022

Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je zaposlenim (kot zaposlen se šteje tudi samostojni podjetnik – s.p.), ki so prepoznani kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v programih višjega strokovnega izobraževanja ali v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle, omogočiti izboljšanje kompetenc zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela, osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.
Preberi več
23. 6. 2020

Javni razpis za podelitev koncesij za opravljanje institucionalnega varstva v domovih za starejše (UL 89/2020)

Predmet koncesije: storitve institucionalnega varstva za starejše, za okvirno 1100 mest v domovih za starejše.
Preberi več
23. 6. 2020

Javni razpis za ukrep subvencioniranje vzreje čebeljih matic v letu 2020

Predmet javnega razpisa je subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto 2020, katerega namen je spodbujanje vzrejevalcev čebeljih matic k obsežnejši vzreji bolj kakovostnih čebeljih matic. V okviru ukrepa se vzrejevalcem rodovniških čebeljih matic subvencionira vzdrževanje trotovskih linij na plemenilni postaji.
Preberi več