Show menu

Javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja

12. 6. 2015
Javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme v Koroški regiji ter prvi javni razpis za sofinanciranje manjših začetnih naložb

1. RRA Koroška je v sodelovanju z Mariborsko razvojno agencijo objavila prvi javni razpis za sofinanciranje manjših začetnih naložb.

Razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo in načrtujejo manjše začetne naložbe na območju občin Kungota, Hoče-Slivnica, Mestne občine Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi (v nadaljevanju: upravičeno območje).


Predmet javnega razpisa
 je sofinanciranje manjših začetnih naložb v mikro, malih in srednje velikih podjetjih iz upravičenega območja, ki bodo pridobila garancije za bančne kredite, ki jih bosta podelili Mariborska razvojna agencija p.o. in RRA Koroška d.o.o. v sodelovanju z izbranimi bankami na podlagi ločenih javnih razpisov v okviru regijskih garancijskih shem, objavljena v Uradnem listu št. 41/2015 hkrati s tem razpisom (v nadaljevanju: razpis RGS).


Namen javnega razpisa
 je podpora podjetjem, ki nimajo dovolj akumulacije za nova vlaganja, imajo pa izdelane razvojne programe in programe prestrukturiranja, ki vključujejo začetna vlaganja za nove programe ali razširitev dejavnosti.


Cilji javnega razpisa:

 • ohraniti oz. ustvariti nova delovna mesta in povečati zaposlovanje,
 • zmanjšati razvojni zaostanek,
 • spodbuditi začetna vlaganja na problemskem področju,
 • prestrukturirati gospodarstvo v regiji v smeri dviga neto dodane vrednosti,
 • spodbujati razvoj novih proizvodov in tehnologij, storitev ter tehnoloških in netehnoloških inovacij,
 • usmerjati vlaganja na degradirana območja in varovana območja narave skladno z omejitvami območja ter zapolniti neizkoriščen prostor v obstoječih poslovnih in gospodarskih conah,
 • 2/8
 • razvoj socialnega podjetništva.


Skupna sredstva
, namenjena za subvencioniranje po tem razpisu, znašajo za leto 2015 607.142 EUR. Sredstva prispeva Republika Slovenija preko Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), številka NRP v državnem proračunu: 2130-14-8604).

2. RRA Koroška je v sodelovanju s Slovenskim regionalno razvojnim skladom objavila Javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme v Koroški regiji.

Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme v Koroški regiji (RGS KOROŠKA) za bančne kredite, ki jih izvajalec razpisuje v sodelovanju z bankami.


Podatki o ponudbi kreditov z navedbo višine obrestne mere, stroškov v zvezi s kreditom, ročnostjo in s kontaktnimi podatki bank so navedeni v prilogi razpisne dokumentacije - Kreditni pogoji sodelujočih bank v RGS KOROŠKA.


Cilji 
bodo doseženi z dajanjem garancij na osnovi bančnih kreditov za


(a) začetne investicije v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva
, povezane z:

 • vzpostavitvijo nove poslovne enote,
 • razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
 • diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih na upravičenem območju prej ni proizvajala ali
 • bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti


b) obratna sredstva v povezavi z investicijo. 

Razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo in vlagajo na območju občin statistične regije Koroška (v nadaljevanju: upravičeno območje. Statistična regija obsega naslednje občine: Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, Mislinja, Mestna občina Slovenj Gradec, Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi, Podvelka in Ribnica na Pohorju.


Skupen garancijski potencial RGS Koroška znaša 2.000.000 EUR 
in je razpisan na podlagi dolgoročne finančne vloge Slovenskega regionalno razvojnega sklada (v nadaljevanju: sklad) v višini 1.000.000 EUR in predvidenega multiplikatorja 4.

Mariborska razvojna agencija p.o. je hkrati s tem razpisom v Uradnem listu št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015 objavila tudi prvi javni razpis za sofinanciranje manjših začetnih naložb v letu 2015 (v nadaljevanju: razpis manjše začetne naložbe), ki je namenjen gospodarskim subjektom, ki imajo sedež oz. registriran del v naslednjih občinah iz statistične regije Koroška: Ribnica na Pohorju, Podvelka in Radlje ob Dravi. Ta podjetja lahko kandidirajo za sredstva po obeh razpisih, eden od pogojev za pridobitev nepovratnih sredstev po razpisu manjše začetne naložbe pa je pridobitev kredita z garancijo po tem razpisu. 

Vplačilno članarine za RGS za Koroško se vplača na TRR SI56 6100 0001 0781 218 odprt pri Delavski hranilnici d.d.

Obvestilo! Od sodelovanja v RGS za Koroško je  odstopila NLB d.d.

Pomembno! 19. 6. 2015 je bila v Uradnem listu RS št. 43/2015 objavljena sprememba razpisa RGS za Koroško regijo.