Show menu

Objavljeni 3 razpisi za podjetnike, podjetja in raziskovalne organizacije

5. 2. 2016

Javni razpis P7 2016 – mikrokrediti za mikro in mala podjetja

Razpisovalec: Slovenski podjetniški sklad 

Predmet javnega razpisa: mikrokrediti za mikro in mala podjetja

Višina razpoložljivih sredstev: 5.000.000 €

Upravičenci so mikro in mala podjetja, ki imajo:

  • vsaj 1 zaposlenega in manj kakor 50 zaposlenih in
  • imajo letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR
Višina kredita: najnižji znesek kredita znaša 5.000,00 EUR, najvišji znesek kredita znaša 25.000,00 EUR

Upravičeni stroški:

  • materialne investicije (nakup opreme, gradnja ali nakup poslovnih prostorov)
  • obratna sredstva

Roka za predložitev vloge: 19. februar in 25. maj 2016.

Več informacij: Slovenski podjetniški sklad

 

Javni razpis za »RRI v verigah in mrežah vrednosti« - sklop 1: »Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih programov (TRL 3-6)«

Razpisovalec: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Namen javnega razpisa je spodbujati pripravo in izvedbo skupnih konzorcijskih raziskovalno-razvojnih projektov (RRP) institucij znanja in gospodarskih subjektov, ki bodo izkazovali koncentracijo znanja in kompetenc, znanstveno in tehnološko odličnost, tržni potencial v globalnih mrežah in verigah vrednosti, zavezo in sposobnost vlaganja lastnih sredstev in trajnost projektov (tudi po obdobju sofinanciranja).

Višina razpoložljivih sredstev: 55.000.000 €

Upravičenci so konzorciji izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti, ki so sestavljeni iz najmanj naslednjih partnerjev:

  • štiri lastniško nepovezana podjetja, od tega najmanj 1 MSP (malo ali srednje veliko podjetje), ki izvajajo raziskovalno in razvojno dejavnost.;
  • treh raziskovalnih organizacij.

Maksimalna višina sofinanciranja posameznega  programa  je 6 mio EUR.

Rok za predložitev vloge: 15. 4. 2016 do 12. ure

Več informacij: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport


Javni razpis za »RRI v verigah in mrežah vrednosti« - sklop 2: »Spodbude za raziskovalno-razvojne projekte (TRL 6-9)«

Razpisovalec: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja RRI projektov podjetij ali konzorcijev podjetij, katerih cilj oziroma rezultat mora biti nov ali izboljšan proizvod, proces ali storitev, razvit do stopnje, da je potrjen v končni obliki ter primeren za uporabo v realnem okolju. 

Višina razpoložljivih nepovratnih sredstev: 12.000.000 €

Upravičenci:

  • podjetja ne glede na velikost podjetja,
  • javni raziskovalni zavodi niso upravičeni prejemniki sredstev in lahko sodelujejo le kot zunanji  izvajalci pogodbenih raziskav ter svetovalnih in drugih ustreznih storitev, uporabljenih izključno za RRI projekt.

Višina sofinanciranjaupravičenih stroškov posamezne operacije mora znašati vsaj 100.000,00 EUR ter največ 500.000,00 EUR.

Rok za predložitev vloge: 15. 4. 2016 do 12. ure

Več informacij: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo