Show menu

Informacije javnega značaja

Informacije javnega značaja

Dne 17. 4. 2014 je začela veljati novela Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-C, Ur. l. RS št. 23/14), ki je razširila krog zavezancev na gospodarske družbe in druge pravne osebe pod prevladujočim vplivom države, občin ali drugih oseb javnega prava. Regionalna razvojna agencija za Koroško regijo RRA Koroška d.o.o., Meža 10, 2370 Dravograd (v nadaljevanju RRA Koroška) je tako od 17. 4. 2014 zavezanka po tem zakonu.

Skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15), v nadaljevanju ZDIJZ, mora prosilec, ki želi pridobiti informacijo javnega značaja, ravnati po točno določenem postopku. Zahtevo za dostop do informacije javnega značaja lahko prosilec poda pisno ali pa tudi z neformalno zahtevo. Pravno varstvo ima prosilec, ki vloži pisno zahtevo za dostop do informacije javnega značaja ali njihovo ponovno uporabo. Zahteva, prejeta po elektronski pošti, se šteje za ustno zahtevo, razen če prosilec elektronskega sporočila ne podpiše z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom.

Pisna zahteva mora vsebovati navedbo RRA Koroška d.o.o., osebno ime, firmo ali ime pravne osebe, prosilca za informacije in navedbo o morebitnem zastopniku ali pooblaščencu ter naslov prosilca oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca.

V zahtevi za dostop mora prosilec opredeliti informacijo, s katero se želi seznaniti, in na kakšen način se želi seznaniti z vsebino zahtevane informacije (vpogled, prepis, fotokopija, elektronski zapis).

V zahtevi za ponovno uporabo informacije mora prosilec opredeliti informacijo, ki jo želi ponovno uporabiti, na kakšen način želi prevzeti vsebino zahtevane informacije (klasičen ali elektronski zapis ter praviloma tudi oblika in nosilec zapisa in za kakšen namen želi informacijo ponovno uporabiti (pridobitni ali nepridobitni namen).

Če je zahteva nepopolna in jo RRA Koroška zato ne more obravnavati, bo RRA Koroška pozvala prosilca, da jo dopolni v roku, ki ne sme biti krajši od 3 delovnih dni. RRA Koroška bo zahtevo zavrgla, če ne bo dopolnjena v postavljenem roku.

Če RRA Koroška ne omogoči dostopa do informacije javnega značaja v 20 delovnih dneh od prejema popolne vloge ali ga omogoči samo delno, s pisnim odgovorom v obliki dopisa obvesti prosilca o razlogih, zaradi katerih zahtevanih informacij ne more posredovati. Če ne odgovori v navedenem roku, se šteje, da je bil dostop zavrnjen. Prosilec lahko vloži pritožbo na pooblaščenca za dostop do informacij javnega značaja v roku 15 dni od prejema pisnega odgovora.

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Za posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije se zaračunajo materialni stroški skladno z ZDIJZ, dostopnim na:

ter Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16), dostopno na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6941 

Kontakt
Oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja: Andrej Erjavec.
Prosimo vas, da nam zahteve za dostop do informacij javnega značaja pošljete na elektronski naslov: info@rra-koroska.si ali preko navadne pošte na Regionalna razvojna agencija za Koroško RRA Koroška d.o.o., Meža 10, 2390 Dravograd, s pripisom "Zahteva za dostop do informacij javnega značaja".

  • Informacije javnega značaja po 11. odstavku 10.a člena ZDIJZ (Podatki o donatorskih, sponzorskih, svetovalnih, avtorskih ali drugi pogodbah intelektualnih storitev)
  • Informacije javnega značaja po 12. odstavku 10.a člena ZDIJZ (Podatki o zastopniku, članih skupščine in članih nadzornega odbora)