Show menu

PODJETNO NAD IZZIVE – »PONI KOROŠKA«

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

PROJEKT PODJETNO NAD IZZIVE – »PONI KOROŠKA«

Projekt Podjetno nad izzive (PONI KOROŠKA) je model podjetniškega usposabljanja, v okviru katerega potencialni podjetniki v 4 mesecih razvijejo in realizirajo svojo podjetniško idejo. To se doseže skozi celostni 4 mesečni program, ki vključuje podjetniška usposabljanja, mentorstvo in nudenje vsestranske pomoči udeležencem pri uresničevanju njihove poslovne ideje.  

Projekt bo potekal med leti 2020 – 2023, vanj bo vključenih 80 udeležencev v Koroški regiji. 

Vključijo se lahko osebe s poslovno idejo, ne glede na starost, stopnjo izobrazbe ali status brezposelne osebe. Pogoj je, da imajo kandidati prijavljeno stalno ali začasno bivališče v Koroški regiji, ter da so na dan pričetka vključitve osebe z nami zmožne podpisati pogodbo o zaposlitvi. Udeleženci so namreč za čas projekta redno zaposleni na RRA Koroška.

Cilj projekta so novoustanovljeni poslovni subjekti (s.p., d.o.o. in druge oblike poslovnih subjektov). 

Rezultat, ki ga zasledujemo zajema vključitev 80 potencialnih udeležencev v program usposabljanja projekta PONI, izdelanih 80 novih poslovnih načrtov in na trgu prestavljenih minimalno sprejemljivih produktov ter 30 % (oz. 24) novoustanovljenih poslovnih subjektov na območju Koroške regije v celotnem obdobju.

Financiranje projekta
Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«, prednostne osi »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«, v okviru izvajanja prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«, specifičnega cilja 1 »spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij.«.

Obdobje izvajanja: 2020 - 2023.

Dodatne informacije: 

VKLJUČITEV V PROJEKT

Vključitev v projekt PONI je možna v skladu z objavljenim javnim razpisom za vključitev nove skupine udeležencev. Objavljen je na spletni strani RRA Koroška (predvidoma vsake 4 mesece).  

Pogoji za vključitev:
 • poslovna ideja
 • stalno ali začasno bivališče v eni izmed občin Koroške regije
 • pogojev glede stopnje izobrazbe ali starosti ni. 
 • prijava v evidenci brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje ni potrebna 
 • kandidat predhodno še ni bil vključen v katerekoli program Podjetno v svet podjetništva ali Podjetno v svet podjetništva za problemsko območje v Koroški ali katerikoli drugi regiji
 • izbran kandidat bo imel na dan vključenosti v projekt izpolnjene vse pogoje za podpis pogodbe o zaposlitvi na RRA Koroška. 
 • Kandidat ima poravnave vse zapadle obveznosti do države
 • Kandidat odda vlogo za vključitev v projekt samo v Koroški regiji.  

Prijavna dokumentacija vključuje:
 • prijavni obrazec
 • življenjepis, 
 • fotokopijo dokazila o izobrazbi, 
 • izpis obdobij zavarovanj iz katerega so razvidni pretekli delodajalci (izpis prejmete na ZZZS ali ZPIZU)*
 • fotokopija dokazila o začasnem bivališču, v kolikor je prijavljeno.

*izpis ZZZS oziroma ZPIZA se uporablja na namene kontrole, da kandidat predhodno še ni bil vključen v katerekoli projekt PVSP.


Oddaja prijave:
 • osebno na sedežu RRA Koroška
 • priporočeno po pošti. 

Rok za prijavo je naveden v javnem razpisu.  

JAVNI RAZPIS

Rok za prijavo na 4. javni razpis: 1.10.2021

Postopek prijave:
1. korak: natančno preberite besedilo Javnega razpisaPONI Koroška.
2. korak: izpolnite Prijavni obrazec. Obrazce izpolnjujte v elektronski obliki. 
3. korak: v informativne namene preberite tudi Vzorec pogodbe o zaposlitvi v projektu PONI Koroška (ni ga potrebno izpolnjevati in prilagati prijavi na javni razpis). 
4. korak: natisnite izpolnjene prijavne obrazce in jih skupaj s prilogami (življenjepis, kopija dokazila o izobrazbi in izpis iz ZZZS ali ZPIZA glede prejšnjih delodajalcev) pošljite v skladu z navodili Javnega razpisa. 

Prijavna dokumentacija

Javni Razpis (339 KB)
Oddaja prijave:
Izpolnjene in natisnjene prijavne obrazce oddajte
 • osebno na sedežu RRA Koroška
 • priporočeno po pošti. 
Pazite na pravilno izpolnjeno ovojnico (priloga javnega razpisa)

Prijavne obrazce lahko oddate le v času odprtega javnega razpisa!
Naslednji javni razpis bo objavljen ponovno predvidoma v mesecu februarju 2022. 

Želiš dodatne informacije?
Ne odlašaj in nas kontaktiraj na info@rra-koroska.si, na 05 90 85 190 ali nas obišči osebno na sedežu RRA Koroška d.o.o., Meža 10, 2370 Dravograd.
Z veseljem ti bomo predstavili vse o projektu PONI Koroška. 

POTEK DELA

PREDSTAVITEV MENTORJEV

FAQ (Odgovori na najpogostejša vprašanja)

NOVICE