Show menu

Koroška regija


Koroška v Sloveniji in EU
Koroška v Sloveniji in EU

Osnovni podatki

Koroška Slovenija Indeks
(SI = 100)
Površina v km2 (vir: SURS) 1.041 20.273 5.1
Št. prebivalcev (2018, vir: SURS) 70.817 2.066.880 3.4
Gostota poseljenost v preb./km (2018, vir: SURS) 67,8 102 67,8
Indeks staranja (I. pol. 2018, vir: SURS) 136,4 129,2
Skupen prirast prebivalstva na 1000 prebivalcev (2017, vir: SURS) -3.1 0,5
Stopnja registrirane brezposelnosti v % (dec. 2017, vir: ZRSZ OE Velenje) 8,4 9.1
Št. stanovanj na 1000 prebivalcev, ocena SS (2016, vir: SURS) 374
410
Povprečna bruto mesečna plača SKD dejavnosti v € (avg. 2018, vir: SURS) 1.576 1.670 94
Št. podjetij (2017, vir: SURS) 5.526 196.072
BDP (SKM) na prebivalca v € (2018, vir: UMAR)
Primerjava z EU 25:
1995 (EU 25 = 100, SLO = 73, KOR = 58)
2005 (EU 27 = 100, SLO = 87, KOR = 68)
2018 (EU 28 = 100, SLO = 83, KOR = 66)
66 83 79.5
Regionalni BDP, tekoče cene, letno, na prebivalca v € (2016, vir: SURS) 15.781 19.576 80.6
Dodana vrednost na zaposlenega v gospodarskih družbah v €
(2017, vir: AJPES)
39.940 43.154
92.5
Delež čistih prihodkov gospodarskih družb od prodaje na tujem trgu (2017, vir: AJPES) 55.4 39.9
Investicije v varstvo okolja v 1000€ (2017, vir: SURS) 5.095 212.172
Število prenočitev turistov (2017, vir: SURS) 130.629 12.591.562 1
Količina komunalnih odpadkov zbranih z javnim odvozom v kg/preb. (2017, vir: SURS) 252 339 74
Delež na odlagališčih odloženih komunalnih odpadkov zbranih z javnim odvozom v % (2017, vir: SURS) 64 70
Več statističnih podatkov o regiji najdete na straneh Statističnega urada Republike Slovenije.