Show menu

Regionalni razvojni program za Koroško razvojno regijo 2014–2020

Regionalni razvojni program (RRP) je temeljni programski dokument na regionalni ravni: opredeljuje razvojne prednosti regije, določa razvojne prioritete regije in vsebuje finančno ovrednotene programe pri spodbujanju razvoja v razvojni regiji. Uresničuje se z dogovorom o razvoju regije, sklenjenim med razvojno regijo in Vlado Republike Slovenije, pripravljenim za štiriletno obdobje. 

Priprava »Regionalnega razvojnega programa za Koroško razvojno regijo 2014–2020« se je formalno začela že v letu 2012, s sprejetjem »Programa priprave RRP za obdobje 2014–2020 v Koroški razvojni regiji« (na 2. redni seji Sveta Koroške regije, 24. 9. 2012). Za opravljanje strokovnih, tehničnih in administrativnih nalog pri pripravi RRP je bila pooblaščena RRA Koroška. Priprava RRP je potekala na osnovi partnerskega sodelovanja med pripravljavci (RRA Koroška) ter predstavniki lokalnih skupnosti, gospodarstva, nevladnih organizacij in drugih organizacij. Delo je bilo organizirano predvsem v okvirih ožje projektne skupine za pripravo RRP in regijskih odborov po prioritetnih vsebinskih področjih (človeški viri, gospodarstvo, prostor in okolje ter razvoj podeželja). Pripravljen je bil pregled stanja v regiji; ocena izvajanja RRP v obdobju 2007–2013; analizirana so bila področja, na katerih ima regija izrazite razvojne vrzeli in priložnosti; identificirani so bili razvojni potenciali v regiji; opredeljena je bila vizija razvoja regije; izoblikovano je bilo stališče glede razvojne specializacije regije; postavljeni so bili razvojni cilji ter razvojne prioritete regije, investicijska področja in ukrepi; identificirani so bili predlogi projektov lokalnih skupnosti in drugih deležnikov v regiji, ki so predstavljali osnovo za oblikovanje večjih regijskih projektov. Za slednje in s tem za konkretiziranje programskega dela RRP so  potekale intenzivne usklajevalne aktivnosti s ključnimi deležniki v regiji – individualno, v okviru odborov razvojnega sveta in v okvirih bodočih projektnih partnerstev, ter na nacionalni ravni. 

V aktualno različico RRP 2014–2020 je umeščeno 94 projektov regionalnega pomena (41 v okviru razvojne prioritete 1: Konkurenčnost in znanje ter 53 v okviru razvojne prioritete 2: Kakovost življenja in dostopnost regije), po 10 t. i. skupnih regionalnih projektov nacionalnega namena in sektorskih projektov, med katerimi bo, na podlagi prej sprejetih pogojev in meril, potekal izbor za uvrstitev v dogovor za razvoj regije.

Razvojni svet Koroške regije (RSKR) se je z osnutkom RRP za Koroško razvojno regijo 2014–2020 seznanil na 2. redni seji, 4. 7. 2014. Osnutek je bil posredovan na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), za pridobitev mnenj posameznih resorjev. Po prejemu mnenj in uskladitvi dokumenta s prejetimi pripombami in komentarji je bil RRP za Koroško razvojno regijo 2014–2020 konec septembra 2014 formalno posredovan v mnenje MGRT. 

S strani MGRT je bilo 27. 2. 2015 izdano pozitivno mnenje o skladnosti RRP z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in z razvojnimi politikami Republike Slovenije. Po prejetem mnenju ministrstva je RRP 2014–2020 na svoji 3. redni seji, 18. 3. 2015, sprejel RSKR, kar pomeni, da je  RRP za Koroško razvojno regijo 2014–2020 pripravljen na uresničevanje.

Regionalni razvojni program za Koroško razvojno regijo 2014–2020

Dogovor za razvoj Koroške razvojne regije