Show menu

Štipendije

Regijska štipendijska shema (RŠS Koroška)

V Koroški razvojni regiji smo vzpostavili model sofinanciranega kadrovskega štipendiranja, t. i. Koroško štipendijsko shemo, že v letu 2005. Pri pridobivanju sredstev od neposrednih regionalnih spodbud in sofinanciranja vključenih delodajalcev smo k projektu pristopili s ciljem, da dvignemo izobrazbeno raven; znižamo strukturno brezposelnost; bolj učinkovito rešujemo problematiko na področju trga dela; zadovoljujemo potrebe delodajalcev, študentov in dijakov ter spodbujamo vračanje izšolanih kadrov iz univerzitetnih središč nazaj v Koroško regijo.

V letu 2007, ko je bil sprejet Zakon o štipendiranju (Ur. l. RS št. 59/07 in 63/07 – popravek), se je Koroška štipendijska shema, tako kot štipendijske sheme drugih razvojnih regij, vključila v izvajanje enotnih Regijskih štipendijskih shem. Ustanovljen je bil Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, kot agent za izvedbo vseh postopkov, potrebnih za dodelitev sredstev. V šolskem/študijskem letu 2007/2008 smo aktivnosti štipendiranja prvič izvajali na podlagi vzpostavitve mreže nosilcev enotnih Regijskih štipendijskih shem ter na osnovi skupnega Pravilnika o izvajanju enotnih Regijskih štipendijskih shem.

Sedanja shema, pod novim imenom enotna Regijska štipendijska shema Koroška – RŠS Koroška, je instrument regije, ki temelji na partnerstvu med delodajalci, nosilcem regijske štipendijske sheme oz. štipenditorjem (RRA Koroška) in državo (Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve – MDDSZ ter Javnim skladom RS za razvoj kadrov in štipendije – JSRKŠ). Od šolskega/študijskega leta 2014/2015 se RŠS Koroška izvaja na podlagi novo sprejetega Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1, Ur. l. RS št. 56/2013).

Razpisi

Upravičenci do štipendij

Podelitev štipendij

Zagotavljanje sredstev

Višina štipendije

Proste kadrovske štipendije delodajalcev Koroške regije

Kako izvajamo štipendijsko shemo

I. Javni poziv delodajalcem za oddajo potreb v zvezi z dodelitvijo kadrovskih štipendij
RRA Koroška v začetku leta objavi Javni poziv delodajalcem za oddajo potreb v zvezi z dodelitvijo kadrovskih štipendij za naslednje šolsko/študijsko leto. Delodajalci, ki se prijavijo na javni poziv, v vlogi opredelijo izobrazbeno strukturo predvidenih prejemnikov štipendij. V praksi to pomeni, da se podjetjem, ki se prijavijo na javni poziv, omogoči vključitev v sistem subvencioniranega kadrovskega štipendiranja.

II. Javni razpis za delodajalce za dodelitev sredstev za sofinanciranje kadrovskih štipendij (RŠS) za naslednje šolsko/študijsko leto
Štipendistom se dodelijo štipendije na podlagi Javnega razpisa za delodajalce za dodelitev sredstev za sofinanciranje kadrovskih štipendij (RŠS) – RRA Koroška ga objavi na podlagi potreb delodajalcev in predhodno pridobljenih javnih sredstev, in sicer z odločbami za podelitev štipendij štipendistom tistih delodajalcev, ki izpolnjujejo pogoje Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1), Ur. l. RS, št. 56, z dne 2. 7. 2013.
 
III. Sklenitev pogodb  o štipendiranju
Z delodajalcem se sklene pogodba, ki štipendista in podjetje med drugim zavezuje, da po končanem izobraževanju skleneta pogodbo o zaposlitvi za najmanj eno leto. 

Izplačevanje in usklajevanje štipendij

Obveznost štipendista

Obveznost delodajalca

Zlaganje štipendij